Merk.cz Marketing cloud

Individuální předplatné

  • Firemní data získáte přímo z veřejných registrů

  • Prokazatelný původ dat

  • Data lze použít k obchodu, marketingu analýze rizik

  • Po výmazu dat z otevřených zdrojů, Merk data smaže také

  • Aktuálnost dat v CRM pomocí Merk GDPR API

Popis Marketing cloudu Merk


V EU není možné legálně zakoupit žádnou databázi firem a živnostníků. To je fakt. Úřad na ochranu osobních údajů k tomu zaujal jasné stanovisko: "Skutečnost, že je stanovena veřejnost rejstříku, neznamená, že zveřejněné osobní údaje lze dále neomezeně přebírat a zpracovávat, např. jejich dalším zveřejňováním a tím na nich profitovat." Viz. https://m.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/p1=4744.   Merk proto již žádná data neobsahuje, ale umožňuje vám jejich získání z otevřených zdrojů - tedy v souladu s GDPR a platnou legislativou. Takto získaná data lze dále využít na základě „oprávněného zájmu“ ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem pak například:
 • Předcházení podvodům.
 • Ověření potencionálních obchodních partnerů, zda nejsou v úpadku, nebo likvidaci a podobně.
 • Zamezení Karuselovým podvodům.
 • Určení DPH a kontaktních údajů a podobně.
Z veřejných zdrojů jsou dostupné informace o každém ekonomickém subjektu v ČR. Merk má dvě části - cloudové úložiště, na které Merk pravidelně stahuje otevřená data a cloudový náhledový software, který k nim umožňuje přistupovat. Díky tomu všechna data získáte přímo z otevřeného zdroje, jsou vždy aktuální a jejich další užití pro obchodní, marketingové, analytické či účetní účely je v souladu s GDPR a platnou legislativou.   Merk je tak jediný nástroj na trhu, který vyhoví i nejpřísnějším požadavkům na GDPR. Zde lze stáhnout auditní zprávu aplikace Merk.    Marketing Cloud Merk umožňuje sledovat desítky základních informací u každé firmy či živnostníka, mimo jiné:
 • Obraty a počty zaměstnanců za posledních 10 let u každé firmy
 • Aktuální telefony- pevné linky, mobilní linky, fax a další
 • Kontaktní osoby – statutáři, manažeři, klíčoví zaměstnanci
 • Ověřené adresy – sledujeme doručitelnost
 • Emaily, webové stránky
 • IČ, DIČ
 • Obory hlavní a vedlejší dle NACE
 • Data vzniku i zániku subjektů
 • Typ subjektu
 • Ekonomickou aktivitu
 • Vokativ – oslovení v 5. pádě, určení pohlaví u kontaktních osob
 • a dalších více než 100 aktuálních informací u každého subjektu v ČR.
 • Data jsou získávána z více než 50 veřejně dostupných zdrojů. Mezi tyto zdroje patří například významné rejstříky, věstníky. Denně se jedná o desítky milionů dostupných záznamů.
  Sama aplikace Merk žádná data neobsahuje, nevlastní ani neprodává či nepronajímá. Aplikace Merk uživatelům pouze umožňuje stažení otevřených dat ze zdrojových databází na cloudové úložiště na straně jedné a dodává náhledový SW na straně druhé. Takto získaná data lze použít pro účely obchodu, marketingu, účetním účelům, k ověření obchodních partnerů či další analýze. Takto získaná data ale nelze dále šířit.   Data jste získali vlastní silou, od přímého zdroje (státní registry a rejstříky) a v souladu s GDPR pomocí specializovaného nástroje. Tuto skutečnost jste schopni dozorovému orgánu kdykoliv prokázat. Naopak držení jakýchkoliv osobních dat získaných bez souhlasu dané osoby nebo prostřednictvím jakéhokoliv dodavatele se vystavujete riziku postihu.   Osobní data nejsou jen jména a adresy osob, ale osobní data jsou zjednodušeně všechna data, která umožňují indentifikaci konkrétní osoby. Tady i telefonní číslo či emailová adresa, pokud patří konkrétní osobě lze dozorovým orgánem považovat za osobní údaj.Merk proto u kontaktních informací aktivně kontroluje, zda je právnická osoba zveřejňuje veřejně - tedy na webových stránkách, sociálních sítích. Pokud jsou data zveřejněna touto formou, lze data uložit pro potřeby dalšího kontaktu. Pokud je však subjekt stáhne, je nutné data z CRM či jiného úložiště smazat a vy jste povinni dozorovému orgánu prokázat, že jste data získali v souladu s GDPR a prokázat jejich původ. Merk proto každý kontakt opatřuje časovým razítkem a screenshotem webové stránky, ze které data získal a zároveň data označí, pokud již nejsou veřejná. Tak lze kdykoliv prokázat původ dat a současně zajistit mazání neveřejných dat.   Marketing Cloud Merk
 • Hlídá soulad firemních dat s registry státní správy na denní bázi.
 • Maže data, která byla smazána z registrů a nejsou již veřejně dostupná.
 • Kontroluje zveřejnění emailu a telefonních čísel na webu firmy či živnostníka pro zajištění souladu s GDPR.
 • Pomocí dalších API udržuje vaše data aktuální.
 • U každé firmy navíc znáte obrat, počet zaměstnanců další informace.